OČITOVANJE NA ODLUKU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

OČITOVANJE NA ODLUKU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA – Veljko Kajtazi

POSJET ROMSKOM NASELJU RADIĆEVA U KUTINI
15. travnja 2013.
POSJETA ROMSKOM NASELJU STALOVICA
16. travnja 2013.

Odlukom broj SI–54/12, SI–07/13, SI–08/13 i SI–21/13 od 06. ožujka 2013.godine, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, na temelju odredbe članka 39.st.1. Zakona o sprečavanju sukoba interesa, na sjednici održanoj 06. ožujka 2013. godine donijelo je Odluku o pokretanju postupka za odlučivanje o sukobu interesa (u daljem tekstu: Odluka Povjerenstva) u odnosu na mene, Veljka Kajtazija kao dužnosnika odnosno, zastupnika u Hrvatskom saboru.

Sukladno odredbama članka 39. stavak 3. Zakona o sprečavanju sukobu interesa ovim se očitujem na Odluku Povjerenstva o pokretanju postupka utvrđivanja jesam li u sukobu interesa, kako slijedi:

Na izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru izabran sam u XII izbornoj jedinici za zastupnika austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine, kao nezavisni zastupnik. Dužnost zastupnika počeo sam obnašati 22. 12. 2011. godine i prije 22. 12. 2011. godine nisam obnašao dužnost zastupnika niti bilo koju drugu dužnost koja je člankom 3. Zakona o sprečavanju sukoba interesa utvrđena kao dužnosnička u smislu Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

U Zakonom o sprečavanju sukoba interesa utvrđenom roku dostavio sam sve tražene, odnosno propisane podatke o svojom imovini i isti su objavljeni na službenoj web stranici Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa.

Obrazložiti ću ovdje posebno svoje dužnosti u udrugama građana koje spominjete u Odluci Povjerenstva u svezi članka 14. stavka 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa kojim je propisano da “dužnosnici smiju biti članovi upravnih i nadzornih tijela, najviše dviju, neprofitnih udruga i zaklada, ali bez prava na naknadu ili primanje dara u toj ulozi, osim prava na naknadu putnih i drugih opravdanih troškova”.

Romski karate klub SHIRO – ZAGREB

U trenutku stupanja na dužnost odnosno stjecanja statusa dužnosnika bio sam predsjednik Romskog karate kluba SHIRO – ZAGREB. Riječ je o pravnoj osobi, odnosno (sportskoj) udruzi građana, koja je registrirana temeljem Zakona o udrugama i koja zadnjih 5 godina, na žalost, nije aktivna niti je imala ikakvih prihoda ili rashoda, što je vidljivo iz financijske dokumentacije o poslovanju po žiro-računu Romskog karate kluba SHIRO – ZAGREB. Do neaktivnosti je došlo uslijed smanjenja broja članova na minimalan broj što je bilo, obzirom na ciljeve i zadaće udruge, na žalost, nedovoljan broj za organizirano djelovanje ove udruge građana.

Dakle, od dana kada sam, u smislu odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa, postao dužnosnik pa do dana podnošenja ovog očitovanja nisam u sukobu interesa u odnosu na Romski karate klub SHIRO – ZAGREB jer navedena udruga čiji sam formalni predsjednik nije ostvarila bilo kakve prihode, a to znači niti prihode iz bilo kojega javnoga odnosno proračunskog izvora.

Udruga za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”

U trenutku stupanja na dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru, odnosno stjecanja statusa dužnosnika, nisam bio član upravnog ili nadzornog tijela Udruge za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”. Riječ je o pravnoj osobi koja je registrirana temeljem Zakona o udrugama. Udruga, temeljem Statuta, bira predsjednika, tajnika i jednog člana Upravnog odbora. U trenutku stjecanja statusa dužnosnika niti kasnije nisam obavljao ni jednu od navedenih dužnosti. S ponosom ističem da sam osnivač Udruge za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”. Riječ je o jednoj od najuspješnijih romskih udruga u kojoj sam obavljao dužnost predsjednika do 11. 06. 2011. godine. Na tada održanoj Skupštini Udruge razriješen sam dužnosti predsjednika i za predsjednicu Udruge je izabrana Anka Dalipovski iz Zagreba. Nakon navedenog datuma održane su još dvije Skupštine UZOR “KALI SARA” na kojima nisam biran u upravna odnosno nadzorna tijela Udruge.

Nije mi razumljiva niti prihvatljiva tvrdnja u Odluci Povjerenstva u kojoj se navodi da u Udruzi za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” obavljam dužnost člana Udruge. To nije dužnost i takva dužnost ne postoji ni u Statutu navedene Udruge ni u Zakonu o udrugama niti Zakon o sukobu interesa zabranjuje ili na bilo koji drugi način ograničava pravo svakog građanina, uključujući i građane-dužnosnike da budu članovi organizacija civilnog društva.

Od dana kada sam, u smislu odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa, postao dužnosnik, do dana podnošenja ovog očitovanja, nisam u sukobu interesa u odnosu na Udrugu za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” jer nisam obavljao niti sada obavljam dužnost člana upravnog ili nadzornog tijela Udruge već sam običan član Udruge, što nije ni zapriječeno niti u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.

Romsko nacionalno vijeće (RNV)

U trenutku stupanja na dužnost odnosno stjecanja statusa dužnosnika nisam bio predsjednik Romskog nacionalnog vijeća jer tada ta udruga nije niti postojala. Romsko nacionalno vijeće osnovano je 08. 04. 2012. godine, a upisom u Registar udruga 27. 07. 2012. godine dobilo je status pravne osobe. Riječ je o krovnoj organizaciji romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj koja vrlo aktivno djeluje od osnivanja i ostvaruje iznimno značajne rezultate djelujući na ostvarivanju svojih Statutom utvrđenih ciljeva i kao rezultat našeg rada dolazi do poboljšanja ukupnog položaja romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Od dana kada sam, u smislu odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa, postao dužnosnik, do dana podnošenja ovog očitovanja, nisam u sukobu interesa u odnosu na Romsko nacionalno vijeće, čiji sam predsjednik, jer ta udruga nije ostvarila bilo kakve prihode po osnovi odluka o dodjeli financijskih sredstava Savjeta za nacionalne manjine, čiji sam član po službenoj dužnosti, niti Povjerenstva za praćenje provođenja Nacionalnog programa za uključivanje Roma, čiji sam zamjenik predsjednika po dužnosti.

Romsko nacionalno vijeće je temeljem podnesenih projektnih prijedloga na javne natječaje ministarstava i drugih institucija i organizacija dobilo sredstva za realizaciju projekata obilježavanja Dana sjećanja na romske žrtve holokausta i projekta obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika kao i Simpozija o romskom jeziku, koji su od navedenih institucija ocjenjeni kvalitetnima i važnima za Republiku Hrvatsku. Ni na jednu odluku o dodjeli sredstava Romskom nacionalnom vijeću niti sam utjecao niti sam mogao utjecati temeljem mog dužnosničkog položaja.

Obrazložit ću sada svoje dužnosti u tijelima koja se spominju u Odluci Povjerenstva: Savjetu za nacionalne manjine,  Povjerenstvu za praćenje Nacionalnog programa za uključivanje Roma i Radnoj skupini za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine.

Savjet za nacionalne manjine

Kao zastupnik romske i 11 drugih nacionalnih manjina po dužnosti sam jedan od 20 članova Savjeta za nacionalne manjine temeljem članka 36. stavak 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02) koji propisuje slijedeće: “članovi Savjeta za nacionalne manjine su i zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru”. Pored mene, dakle, članovi Savjeta su i ostala sedmorica zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru (svi su dužnosnici, u smislu odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa) te još 12 članova – pripadnika pojedinih nacionalnih manjina.

Savjet za nacionalne manjine sredstva dodjeljuje manjinskim udrugama temeljem podnešenih projektnih prijedloga i slijedom posebne Metodologije za praćenje i dodjeljivanje sredstava. Prema kriterijima utvrđenim u Metodologiji projektini prijedlog pojedine udruge nacionalnih manjina neće biti ni razmatran ako od osnivanja te udruge nije prošlo najmanje dvije godine. Temeljem navedenoga Romsko nacionalno vijeće, koje je osnovano 2012. godine, nije ni podnosilo projektne prijedloge Savjetu za nacionalne manjine niti je Savjet dodjelio financijska sredstva Romskom nacionalnom vijeću, a svaki eventualni zahtjev Romskog nacionalnog vijeća bio bi odbačen automatizmom.

Povjerenstvo za praćenje Nacionalnog programa za Rome

Povjerenstvo za praćenje Nacionalnog programa za Rome osnovano je odlukom Vlade Republike Hrvatske. Posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske utvrđeno je da Povjerenstvo, uz predsjednika koga Vlada imenuje iz reda potpredsjednika Vlade, ima i zamjenika predsjednika i da tu funkciju, po dužnosti, obavlja zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru. Povjerenstvo, uz predsjednika i zamjenika predsjednika, čini još 30 članova, uključujući i 9 predstavnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine koje predlaže Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Povjerenstvo za praćenje Nacionalnog programa za Rome imenovalo je radnu skupinu čiji član nisam bio i koja, prema posebnim kriterijima, utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli financijskih sredstava osiguranih u Državnom proračunu za te namjene.

Od dana kada sam, u smislu odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa, postao dužnosnik do dana podnošenja ovog očitovanja nisam u sukobu interesa u odnosu na obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Povjerenstva za praćenje Nacionalnog programa za Rome jer u navedenom razdoblju Povjerenstvo nije dodjelilo financijska sredstva ni Romskom nacionalnom vijeću, ni  Romskom karate klubu SHIRO – ZAGREB tj. dvjema udrugama u kojima obavljam dužnost predsjednika  te temeljem navedenog nisam ni mogao biti u sukobu interesa, sukladno Zakonu o sprečavanju sukoba interesa.

Radna skupina na praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine

Vlada Republike Hrvatske imenovala je, posebnom odlukom, Radnu skupinu za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine. Navedenu radnu skupinu, pored predstavnika državnih tijela čine i predstavnici romske nacionalne manjine. Navedena Radna skupina nije odlučivala o dodjeli financijskih sredstava bilo kome pa ni udrugama romske nacionalne manjine koje su navedene u Odluci Povjerenstva.

Kako u navedenu skupinu nikada nisam imenovan niti sam bio njen član ne vidim opravdanost navođenja i ovog elementa u Odluci Povjerenstva te se ni u ovom slučaju nipošto ne radi o kršenju odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa.

Neargumentirane tvrdnje podnositelja prijava o tome da kao dužnosnik koristim položaj dužnosnika “radi vršenja utjecaja na ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina g. Branka Sočanca, osobito da utječem na imenovanje članova Radne skupine za praćenje Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma  2005. – 2015. radi pogodovanja interesima gore navedenih udruga u dodjeli financijskih sredstava” odbacujem u potpunosti. Niti sam utjecao niti sam mogao utjecati na g. Branka Sočanca, predstojnika spomenutoga Ureda. Ovakvim tvrdnjama nanosi se šteta ugledu i g. Sočanca i mene. Te i takve tvrdnje, koje se navode u Odluci Povjerenstva, potpuno su apsurdne u svjetlu činjenice da niti navedena Radna skupina odlučuje o dodjeli financijskih sredstava niti sam ja bio njen član. To su zlonamjerne zamjene teza čiji je cilj diskreditirati kako mene tako i g. Sočanca bez ikakva pokrića ili dokaza.

Vezano za tvrdnje da sam “koristio obnašanje gore navedenih dužnosti kako bi utjecao na dodjelu iznosa od 70.000 kuna od strane Savjeta za nacionalne manjine Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za promicanje romskog jezika i rječnika Romsko-hrvatski i hrvatsko-romski rječnik kojem je dužnosnik Veljko Kajtazi autor”, ističem da je riječ o neistinitim i zlonamjernim tvrdnjama. Istinita je samo činjenica da sam autor spomenutoga Rječnika. Niti sam kršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa niti je Savjet za nacionalne manjine dodjelio financijska sredstva za promicanje navedenog Rječnika nakon što sam postao dužnosnik.

Savjet za nacionalne manjine podržao je financijski zahtjev Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za otvaranje prvih kolegija o romskom jeziku i kulturi u Republici Hrvatskoj. Bila je to odluka Savjeta na koju sam posebno ponosan i koju Republika Hrvatska u svim izvještajima o radu na poboljšanju položaja romske nacionalne manjine s ponosom ističe.

Vezano za tvrdnju da sam “utjecao na dodjelu 45.000 kuna trgovačkom društvu AINE d.o.o. iz Zagreba, koje je bilo izdavač knjige Romsko-hrvatski i hrvatsko-romski riječnik ističem  da je riječ o neistinitim tvrdnjama. Netko je opet opasno zamijenio teze u cilju moje diskreditacije jer se radi o sasvim drugoj knjizi. Savjet za nacionalne manjine podržao je, naime, tiskanje knjige Gramatika romskog jezika čiji su autori g. Ljatif Demir i gđa. Nevsija Durmiš. I na tu odluku Savjeta za nacionalne manjine sam posebno ponosan jer je omogućila da Romi u Republici Hrvatskoj uz odgovarajući Rječnik koriste i Gramatiku romskog jezika. Također, i u slučaju potpore izdavanju Gramatike riječ je o aktivnostima koje Republika Hrvatska također sa ponosom ističe u svim svojim izvješćima kao izrazito pozitivno postignuće. Savjet za nacionalne manjine nije financirao izdavanje spomenutoga Rječnika kojemu sam ja autor u periodu otkad sam dužnosnik, u smislu odredbi Zakona o sprečavanju sukoba intresa (naime, izdan je 2008. godine).

Također ovim očitovanjem ističem da u obavljanju svojih dužnosti nisam prekršio Zakon o sprečavanju sukoba interesa ni u dijelu koji se odnosi na primanje dodatne naknade za poslove obnašanja javnih dužnosti.

Nisam ni na koji drugi način koristitio položaj dužnosnika utjecanjem na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti kako bih postigao osobni probitak ili probitak povezane osobe, neku povlasticu ili pravo, sklopio pravni posao ili na drugi način interesno pogodovao sebi ili drugoj povezanoj osobi.

Nadam se da sam, sukladno obvezi utvrđenoj Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, ovim očitovanjem detaljno i precizno odgovorio na sve optužbe koje su moji politički protivnici naveli u seriji prijava protiv mene Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Ukoliko sam, kojim slučajem, propustio očitovati se na bilo koje pitanje koje je od interesa za proces donošenja odluke o tome da li sam u sukobu interesa, stojim vam na raspolaganju za sva potrebna dodatna pojašnjenja.

Uvjeren sam da nisam u sukobu interesa i da se procedura utvrđena Zakonom o sprečavanju sukoba interesa zapravo nastoji zloupotrijebiti sa strane mojih političkih protivnika odnosno (neuspješnih) protukandidata na izborima za zastupnika romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru i to u cilju mog javnog blaćenja. Ta nastojanja za mojom javnom diskreditacijom traju od časa kada sam izabran u Hrvatski sabor. Stoga molim Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa da razmatranje prijava protiv mene stavi kao jednu od prvih točaka na svoj dnevni red.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *